KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy Politykę prywatności naszego Serwisu. W poniższym dokumencie wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r. Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz przez zaufanych partnerów.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich zwanego dalej Serwisem jest:
Burmistrz Obornik Śląskich,
z siedzibą  w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1.

Zaufani partnerzy:

Administrator – Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@oborniki-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z  praw związanych z przetwarzaniem.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki cookies oraz dane użytkowników wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

"Cookies" (ciasteczka) co to takiego?
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.
Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach:

 • przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
 • zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
 • pliki cookies serwisu Facebook oraz YouTube.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany domyślnych ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Close GDPR info
niedziela, 05 lipca 2020

Wersja tekstowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Oborniki Śląskie

e-urzad

Wybierz wersję językową:

Pokażlanguage selection

RSSFacebookYouTube

Newsletter Pokaż newsltter block

Wybierz kategorię wiadomości, które chcesz otrzymywać:

Kalendarz wydarzeń
p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Biura LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich” z siedzibą w Trzebnicy ogłasza z dniem 22 lipca 2013r.  konkurs na stanowisko kierownika Biura LGD.

 Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać;

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
5) zrealizowane i rozliczone min. dwa projekty z funduszy UE (koordynator projektu),
6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, otwartość, sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, kreatywność, odporność na stres, dokładność, zdolności negocjacyjne, myślenie strategiczne, umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
9) bardzo dobra znajomość  regulacji prawnych związanych z  wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  oraz kolejnym okresem programowania, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz znajomość przepisów związanych z realizacją podejścia Leader oraz znajomość dokumentu LSR,
10) bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy w zespole, zdolność do delegowania zadań,  znajomość przepisów prawa pracy, znajomość przepisów bhp,
11) posiadanie prawa jazdy.


Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
2) znajomość zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych, dokonywanie rozliczeń projektów,
3) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń, spotkań animacyjnych, warsztatów itp.,
4) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów, wizualizacji,
5) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi komputera, znajomość programów: MS Office, programów graficznych,
6) mile widziana znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego,
7) gotowość do odbywania podróży służbowych,
8) umiejętność administrowania strony internetowej,
9) realizacja projektów z PROW 2007-2013.
Warunki zatrudnienia :

1) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
2) znajomość zagadnień związanych z konstruowaniem wniosków o pomoc finansową oraz wniosków o płatność i refundację środków finansowych na projekty/operacje współfinansowane z funduszy unijnych, dokonywanie rozliczeń projektów,
3) posiadanie doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także w organizacji szkoleń, spotkań animacyjnych, warsztatów itp.,
4) umiejętność przygotowania i sporządzania informacji, sprawozdań, raportów, wizualizacji,
5) praktyczna znajomość pracy biurowej, obsługi urządzeń biurowych, znajomość obsługi komputera, znajomość programów: MS Office, programów graficznych,
6) mile widziana znajomość komunikatywna języka angielskiego lub niemieckiego,
7) gotowość do odbywania podróży służbowych,
8) umiejętność administrowania strony internetowej,
9) realizacja projektów z PROW 2007-2013.

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełen etat, podjęcie pracy po rozstrzygnięciu konkursu. Miejscem pracy jest Biuro LGD w Trzebnicy ul. Bochenka 14, praca nie jest wykonywana w warunkach uciążliwych ani szkodliwych.

Zakres zadań ogólnych wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie, zarządzanie i administrowanie  Biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”, dbałość i  nadzór nad majątkiem LGD,
2) pełnienie funkcji kierownika biura w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników biura,
3) ścisła współpraca z Prezesem, Zarządem, Radą LGD oraz członkami stowarzyszenia,
a także organizacjami i instytucjami mającymi cele zbieżne z celami LGD,
4) stosowanie i przestrzeganie zapisów prawa zawartych w ustawach oraz zapisów statutowych LGD, a także zapisów zawartych w wewnętrznych dokumentach organizacyjnych.

Zakres zadań szczegółowych na stanowisku:

 • · Sporządzanie wniosków o finansowanie zadań wskazanych przez Zarząd LGD.
 • · Sporządzanie wniosków o płatność zgodnie z harmonogramem.
 • · Kontrola realizacji wdrażania LSR i sporządzanie okresowych raportów dla Zarządu.
 • · Monitoring oraz kontrola realizacji wskaźników określonych w LSR.
 • · Prowadzenie dokumentów z zebrań Zarządu, Rady- sporządzanie protokołów.
 • · Prowadzenie rejestru uchwał Zebrania Delegatów, Rady i Zarządu.
 • · Monitoring ważnych dla rozwoju LGD stron internetowych.
 • · Sporządzanie rocznych planów pracy.
 • · Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej LGD.
 • · Współpraca z mediami w celu promocji działań podejmowanych przez LGD.
 • · Kontakty z urzędami i instytucjami z obszaru działania LGD.
 • · Monitoring i prowadzenie strony internetowej LGD.
 • · Opracowywanie planu szkoleń pracowników.
 • · Udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia LGD.
 • · Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD oraz zadań zleconych przez Zarząd.

Wymagane dokumenty:

1) CV,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) list motywacyjny,
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
5) dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę),
9) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
Kandydaci mogą dołączyć nieobowiązkowo również rekomendacje z dotychczasowej pracy oraz realizacji zadań i projektów związanych z funduszami unijnymi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)  oraz opatrzone czytelnym podpisem kandydata.

Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika Biura LGD” w Biurze LGD, ul. Ks. Dz. Bochenka 14, 55-100 Trzebnica, w terminie do dnia 05.08.2013 r. do godz. 15.00 lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do Biura LGD.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone będzie w trzech etapach:                                                        

- etap I.: ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na test kwalifikacyjny,
- etap II: test kwalifikacyjny sprawdzający wiedzę,
- etap III.: ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez komisję powołaną przez Zarząd LGD.

 Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej LGD  www.krainawzgorz.pl  i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, przy ul. Ks. Dz. Bochenka 6. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

 

 Prezes Zarządu LGD

Kraina Wzgórz Trzebnickich

 

Katarzyna Jarczewska