Harmonogram planowanych kontroli nieruchomości w zakresie zagospodarowywania nieczystości ciekłych w gminie Oborniki Śląskie – Golędzinów

.

W związku z planowanymi kontrolami dot. opróżniania bezodpływowych zbiorników tzw. „szamb” lub przydomowych oczyszczalni ścieków, przypominamy właścicielom nieruchomości o przygotowaniu kompletu rachunków poboru wody za okres styczeń 2023 r. – styczeń 2024 r. oraz rachunków za wywóz nieczystości ciekłych w tym okresie.

Pracownicy Urzędu wykonując kontrolę uprawnieni będą do wstępu na teren nieruchomości oraz weryfikacji przygotowanych przez właścicieli dokumentów.

Miejscowości Data kontroli Przedział czasowy
Golędzinów 24 maj 2024 11:00 - 14:00
Golędzinów 3-7 czerwiec 2024 11:00 - 14:00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 310-35-19 wew. 434 lub na  adres e- mail : masalska-kula@oborniki-slaskie.pl.

 

Informacja dla mieszkańców nieruchomości w zakresie kontroli gospodarki ściekowej

       W celu realizacji obowiązku kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającego z zapisów zmieniających  ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2023 poz.1469), pracownicy urzędu podejmowali próby przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Państwa nieruchomości zgodnie z harmonogramem kontroli. W związku z nieobecnością mieszkańców kontrola nie mogła być przeprowadzona, w związku z powyższym prosimy o dostarczenie i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli , tj. w szczególności:
•    dowodów uiszczania opłat  za opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych za okres od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r.
•    faktur za zużycie wody  za okres od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r.
•    umowy z firmą asenizacyjną na ww. usługi (jeśli została podpisana)


Prosimy o dostarczanie kopii dokumentów:

•    bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich- sekretariat lub pokój nr 7
w godzinach pracy tj. : w poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30- 15:30
             w środę 7:30-17:00; w piątek 7:30- 14:00
•    za pomocą operatora pocztowego , na adres : Urząd Miejski Oborniki Śląskie,
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Obornik Śląskie,
•    drogą elektroniczną na adres e- mail : masalska-kula@oborniki-slaskie.pl
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 310-35-19 wew. 434