Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich IX kadencji.

.

POSTANOWIENIE NR 806/2024
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
z dnia 22 kwietnia 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich


Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) w związku z art. 167 §1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II postanawia co następuje:

§ 1.
Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich na kadencję 2024 – 2029.
§ 2.
Termin i miejsce pierwszej sesji wyznacza się na dzień 7 maja 2024 r. godz. 17.00 - Sala posiedzeń w budynku B, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55- 120 Oborniki Śląskie.
§ 3.
Zobowiązać organ wykonawczy samorządu gminnego do zawiadomienia nowo wybranych radnych o terminie i miejscu sesji.
§ 4.
Ustala się następujący porządek obrad pierwszej sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Zakończenie obrad.
§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu II
/-/ Paulina Dobrosz - Dzierżanowska