Program Czyste Powietrze

Informujemy, iż w dniach od 20 lipca 2023 roku do 4 sierpnia 2023 roku Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze" będzie nieczynny.
Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

.

W Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich (przy ul. Trzebnickiej 1) działa Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu ich domów jednorodzinnych i wymianie ogrzewania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
♦ wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
♦ docieplenie przegród budynku,
♦ wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
♦ instalację odnawialnych źródeł energii,
♦ montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Gminny konsultant udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i płatność w następujące dni i godziny:
♦ wtorki – 8:00-12:00
♦ środy i czwartki – 12:00-15:00.


Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia wizyty pod numerem telefonu: (71) 310 35 19 wew. 448 lub adresem mailowym: kwiatkowska@oborniki-slaskie.pl.

Program priorytetowy „Czyste powietrze” daje trzy możliwości pozyskania dofinansowania:
1.    wniosek o dotację,
2.    wniosek o dotację z prefinansowaniem,
3.    wniosek o kredyt z dotację.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Do wypełnienia wniosku o dofinansowanie należy przygotować następujące informacje:

•    dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
•    adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu,
•  dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy),
•    numer działki,
•    numer księgi wieczystej budynku, którego dotyczy przedsięwzięcie,
•    rok zgłoszenia budowy/wystąpienia o zgodę na budowę domu,
•    powierzchnię całkowitą budynku (zewnętrzny obrys; wszystkie kondygnacje oraz elementy wystające na zewnątrz: schody, tarasy itd.),
•    dochód (z ostatniego zeznania podatkowego, z rubryki „Podstawa obliczenia podatku”) lub zaświadczenie z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dotyczy osób, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie nie przekracza progu określonego w Programie „Czyste Powietrze” – www.czystepowietrze.gov.pl).

Wniosek o dofinansowanie składa się za pomocą strony www.gwd.nfosigw.gov.pl, gdzie należy założyć konto internetowe.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy, przy sporządzeniu wniosku o dotację gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po sporządzeniu wniosku, dokument przekazywany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji. Procedura wygląda podobnie w przypadku wniosku o płatność.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://wfosigw.wroclaw.pl/.  

Dokumenty do pobrania:
1.    Wniosek o dofinansowanie:
•    wniosek żądania wydania zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie, który należy kierować do GMOPS Oborniki Śląskie,
•    wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne,
•    wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW,
•    wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW,
2.    Wniosek o płatność:
•    wzór formularza zezłomowania odpadu metali,
•    wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (do wniosku o płatność, Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03 stycznia 2023 r.),
•    wzór protokołu odbioru prac wykonawcy (do wniosku o płatność, Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący w okresie 25.01.2022 r. - 02.01.2023r.),
•    wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (do wniosku o płatność, Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 03 stycznia 2023 r.),
•    wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Przydatne linki:
•    Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
•    Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
•    Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
•    Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
•    Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
•    Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania
•    Kalkulator dotacji
•    Kalkulator grubości izolacji
•   Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw we wszystkich budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, które są ogrzewane (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Formularze są dostępne do pobrania poniżej lub na miejscu w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich. Można je złożyć również elektronicznie z użyciem profilu zaufanego (www.zone.gunb.gov.pl).

Formularze deklaracji:
A – dla budynków mieszkalnych
B – dla budynków niemieszkalnych (ogrzewanych).