BeCoop | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

. Przejdź do linku banera
Oborniki Śląskie, Poland

BeCoop

W ramach projektu BEcoop na zaproszenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w  Oborniki Śląskich wraz z partnerem technicznym z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  w dniu 18 maja 20223 r. wzięli udziału w konferencji „Samowystarczalność energetyczna szansą na rozwój”, która była poświęcona tworzeniu się lokalnych spółdzielni energetycznych natomiast 12 czerwca 2023 r. mieli możliwość przeprowadzenia warsztatów  dla Energetyków Gminnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie Energetyków Gminnych z założeniami projektu BECoop, tematyką związaną ze spółdzielniami energetycznymi, obowiązującym prawem w tym zakresie, oraz problematyką zakładania spółdzielni energetycznej w Polsce. Dodatkowo, przeprowadzono także warsztaty w zakresie czasowej mapy drogowej dla Polski w obszarze promowania i rozwoju społeczności energetycznych.

Mapa drogowa ma na celu przedstawienie strategii osiągnięcia założonego celu (stworzenie spółdzielni energetycznej) oraz zarysowanie określonych działań/zaleceń praktycznych i prawnych dla polskich decydentów w tym zakresie. W zależności od sytuacji wyjściowej danego studium przypadku, mapa drogowa definiuje wyzwania do pokonania, etapy cząstkowe niezbędne do osiągnięcia celu, zalecenia co do niezbędnych działań do wykonania, a także ich sekwencję i harmonogram.

Działania obejmują zwiększenie świadomości społecznej, poprawę czy zmianę rozwiązań prawnych, rozwój infrastruktury ciepłowniczej związanej z energią odnawialną, wprowadzenie nowych systemów finansowania oraz przyspieszenie stopnia wykorzystania lokalnych zasobów biomasy dla celów grzewczych.

Efektem przeprowadzonych dyskusji było uznanie złożoności przejścia na społeczności bioenergetyczne i podkreślenie znaczenia odpowiedniego prawodawstwa oraz wspierania inicjatyw lokalnych.

W celu promowania rozwoju społeczności zajmujących się szeroko rozumianą energią z biomasy w Polsce, potrzebne jest przede wszystkim dostosowanie ram prawnych, ograniczanie ryzyka finansowego i kampanie uświadamiające budowanie potencjału wśród społeczeństwa i przedsiębiorstw w zakresie korzyści płynących z bioenergii.

W osiągnieciu tego celu wymagane jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, jasna komunikacja i dostęp do informacji, które są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia. Wobec tego polski pilotaż, czyli Gmina Oborniki Śląskie nadal będzie pracować na rzecz inicjatyw społecznych w obszarze energii, szerzyć wiedzę w tym zakresie na wszystkich możliwych płaszczyznach oraz prowadzić dyskusje na temat idei i koncepcji zakładania spółdzielni energetycznych w gminie.
 

Dni Otwarte

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w ramach różnych wydarzeń kulturowych organizowanych na terenie naszej Gminy, brali aktywny udział w Dniach Obornik Śląskich, Święcie Truskawki w Pęgowie oraz Dniu Rodziny w Paniowicach. Zostały m.in. przygotowane stoiska, na których prezentowano zagadnienia związane z ochroną przyrody i środowiska (rozpoznawanie ptaków, ssaków, owadów, drzew, segregacja odpadów, ochrona powietrza), Przekazywano także informacje dot. projektu BECoop, uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska oraz kwestie dot. uzyskania dofinansowania na wymianę bezklasowych źródeł ciepła  w ramach programu Czyste Powietrze. Na stoiskach zostały przedstawione różne rodzaje oraz formy biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, w tym pelety (np.: z łuski słonecznika, sosny, słomy pszennej), brykiety, zrębki drzewne czy drewno łupane, a także ich właściwości fizyko-chemiczne. Omawiano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem użytkowania biomasy w gospodarstwach domowych. Uzupełnieniem działań były cieszące się zawsze dużym zainteresowaniem konkursy tematyczne dla dzieci, młodzieży, ale także dorosłych.

Każdy kto odwiedził nasze stoisko otrzymał edukacyjną nagrodę oraz poszerzył swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego i jego ochrony.