INFORMACJE | Oficjalny serwis Gminy Oborniki Śląskie

Oborniki Śląskie, Poland

INFORMACJE

Burmistrz Obornik Śląskich ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Pęgowie.
Oferty należy składać w terminie do 15 maja 2024 r. do godz. 9.00 w biurze podawczym Urzędu, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /GMINA_OBORNIKI_SL/SkrytkaESP. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Telefony do kontaktu (71) 310 35 19 lub 508 560 830.  
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w załączniku do Zarządzenia nr 65/2024 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 kwietnia 2024 r.

 

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ZarządzeniePobierz 95.68 KB

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ObwieszczeniePobierz 716.55 KB

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ObwieszczeniePobierz 414.62 KB

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 2a i ust. 2b w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4. art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 924, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775, zm. poz. 803),

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ObwieszczeniePobierz 930.69 KB

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Pliki do pobrania
Załącznik Size
ObwieszczeniePobierz 618.08 KB

Obwieszczenie Wojewody Dolnosląskiego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 8 ust. 1b w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 ze zm.; dalej: ustawa) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego )Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.: dalej Kpa)

Obwieszczenie dotyczące wyboru do Izb Rolniczych

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Pliki do pobrania

Oborniki Śląskie, dnia. 09.03.2023 r.

Wyniki Ogłoszenia

W związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym Partnerów chętnych do współpracy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład (OGŁOSZENIE NR 1/2022) oraz Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* 
Do Gminy Oborniki Śląskie wpłynęły 2 propozycje Partnerstwa, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

1. PRACE KONSERWACYJNE W ZABYTKOWYM PAŁACU W BAGNIE UL. ZIOŁOWA 5
2. REMONT DACHU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO  P.W. ŚW. JUDY TADEUSZA I ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Z-ca Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie

/-/ Henryk Cymerman

Oborniki Śląskie, dnia 28.02.2023r.

OGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE
W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład (OGŁOSZENIE NR 1/2022) oraz Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*
Gmina Oborniki Śląskie
zaprasza Partnerów chętnych do współpracy,
w związku z zamiarem złożenia wniosku o dotację na realizację zadania związanego
z wykonaniem prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

I. Uprawnione podmioty:
Informację o zamiarze podjęcia współpracy (złożoną na wzorze określonym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia) może złożyć każdy podmiot będący właścicielem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
II. Rodzaje prac - określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności nakłady konieczne na:
1)      zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
2)      stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
3)      odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
4)      odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
5)      odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
6)      wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
7)      uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
8)      zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru.
III. Kryteria wyboru:
1.    Informacja o zamiarze podjęcia współpracy może obejmować swoim zakresem wyłącznie przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
A. znajduje się na terenie Gminy Oborniki Śląskie,
B. obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie,
C. wpisany jest do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod względem formalnym zgłoszenia uwzględniać się będzie w szczególności:
•    duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa;
•    stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
•    Znaczenie zadania w kontekście skali nasilenia problemów społecznych i gospodarczych w regionie
•    Stopień przygotowania dokumentacyjnego do realizacji zakresu zadania inwestycyjnego określonego we wniosku

2. Zgłoszeniodawca/Partner może złożyć maksymalnie 1 wniosek o udzielenie dotacji - wartość dotacji do 3 500 000 złotych.
Informacje o zamiarze podjęcia współpracy będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w terminie określonym w dokumentacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy- zabytkow/
V. Wkład własny:
Wymagany udział własny w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Jeśli po wyłonieniu wykonawcy koszt prac okaże się większy, Partner musi być gotowy go ponieść.
VI. Termin przyjmowania dokumentów:
Od 28.02.2023 r. od godz. 7.30 do 08.03.2023 r. do godz. 15.30
Uwaga!
Decyduje data wpływu dokumentów do urzędu, zgłoszenia które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Miejsce i sposób składania dokumentów:
1.    Wypełniony formularz Informacji o zamiarze podjęcia współpracy, na wzorze określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie,
2.    W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich poinformuje  drogą telefoniczną lub mailową, o konieczności uzupełnieniu zgłoszenia.
3.    Do Informacji o zamiarze podjęcia współpracy winny być załączone następujące dokumenty:
1) W przypadku zabytków rejestrowych - Kopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków – załącznik obligatoryjny
2) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości lub jego wyposażenia - załącznik obligatoryjny
3) Kopia dokumentu określającego stanowisko służb ochrony zabytków:
– decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku – jeśli posiada
– w przypadku braku ww. decyzji: opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na temat zakresu planowanych prac przy zabytku- jeśli posiada
– w przypadku prac przy zabytku ruchomym: program prac konserwatorskich podpisany przez osobę uprawnioną do jego opracowywania – jeśli posiada
4) kosztorys prac lub robót budowlanych (wstępny lub inwestorski)- załącznik obligatoryjny
5) zgoda współwłaściciela/li zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna, na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd, najemca lub dzierżawca;- jeśli dotyczy
6) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku,
sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30
kwietnia2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U.2021.743 t.j.);- załącznik obligatoryjny jeżeli o dotację ubiega się podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji w tym działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstw.
Na wniosek ogłoszeniodawcy może być wymagany wgląd do dokumentacji projektowej dotyczącej zabytku.
Do Informacji o zamiarze podjęcia współpracy powinny być dołączone załączniki potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą, pieczęcią  zgłoszeniodawcy oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Informacja o zamiarze podjęcia współpracy – zabytki Polski Ład”.
 VIII. Pomoc de minimis.
Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.
IX. Postanowienia końcowe:
1. Informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich pod numerem tel. 71/ 310 35 19
2. Informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy- program-odbudowy-zabytkow/

Burmistrz Gminy Oborniki Śląskie
/-/ Arkadiusz Poprawa

Pliki do pobrania